Adviezen aan Burgemeester en Wethouders

Adviezen 2018

FOLDER KWALITEIT, KLACHTEN EN BEZWAAR IN DE JEUGDWET

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw voorgestelde folder “Kwaliteit, klachten en bezwaar in de Jeugdwet”.

We zijn verheugd dat de gemeente zorgvuldig aandacht besteedt aan deze wettelijk opgelegde taak. Naar aanleiding van de folder willen we graag nog een aantal opmerkingen plaatsen en suggesties doen. Download hier de Folder en onze kanttekeningen.

NOTA LOKAAL GEZONDHEIDS­BELEID

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de activiteiten die de gemeente ontplooit/gaat ontplooien met betrekking tot bevordering van de gezondheid van de inwoners van Ouder-Amstel. Download hier de nota Gezondheids­beleid. Vanuit de Adviesraad Sociaal Domein is een notitie met een aantal suggesties ingediend bij de gemeente.

AANBE­STE­DING BEGE­LEIDING

De adviesraad is gevraagd mee denken over de uitgangspunten van beleid tijdens een bijeenkomst van afgevaardigden van de adviesraden van de DUO-gemeenten. Klik hier voor het advies dat bij de gemeente is ingediend.

Adviezen 2017

TOEZICHT OP DE WMO-TAKEN DOOR DE GGD AMSTERDAM

Op 13 september 2017 heeft de Adviesraad met belangstelling kennis genomen van de taken en de werkwijze van de GGD Amsterdam als toezichthouder in onze gemeente op de kwaliteit van de uitvoering van de Gemeentelijke Wmo-taken. Het was voor ons de eerste keer dat we vernamen van de opdracht aan de GGD Amsterdam. We kunnen ons voorstellen dat deze opdracht van de GGD bij de inwoners van onze gemeente ook onbekend is en vooral ook op welke wijze de GGD een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo-taken. De adviesraad adviseert breed bekend te maken wat de GGD doet en op welke manier en wanneer de GGD door de inwoners van Ouder-Amstel te benaderen is. Wij denken hierbij aan informatievoorziening via bijvoorbeeld het ZorgAdviesPunt, de huisartsenposten en het Weekblad voor Ouder-Amstel. Lees hier de positieve reactie op ons voorstel.

NOTA EVALUATIE MINIMABELEID 2017

De gemeente wil graag dat ook inwoners met een laag inkomen goede medische zorg krijgen en niet in een sociaal isolement belanden vanwege hun financiële situatie. Daarom is een minimabeleid opgesteld dat bestaat uit een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAV), een computerregeling en een declaratiefonds. Naast dit minimabeleid zijn er nog wettelijke regelingen, zoals bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag. Download hier het advies van september 2017. Download hier de reactie van het college b&w van de gemeente Ouder-Amstel.

BELEIDSPLAN SCHULDHULP­VERLENING 2018-2022

Maar liefst 1,2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Slechts een beperkt deel hiervan komt in het vizier van schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening omvat alle activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en oplossen van (problematische) schulden. Zo kent de schuldhulpverlening instrumenten op het gebied van preventie, vroeg-signalering, stabilisatie, curatie (in de vorm van een schuldenregeling) en nazorg. De uitvoering van de schuldhulpverlening is in Nederland gereguleerd in drie wetten. Download hier het advies van de adviesraad. De adviesraad heeft in september 2017 deze reactie ontvangen op het ingediende advies.

Adviezen 2016

HULP BIJ HET HUISHOUDEN

De Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel heeft geadviseerd over het Plan van Aanpak HbH van 29-4-2016, alsmede op verzoek de Beleidsregels WMO Ouder-Amstel 2015, het Verslag Markconsultatie HbH, het Aansluitdocument Samen Zorgen 2015 en het document Planning Inkooptraject. Download hier het advies van mei 2016.

WOONVISIE OUDER-AMSTEL

De woonvisie is een afgewogen geheel met belangrijke keuzes en gaat uit van de huidige situatie en de te verwachten demografische ontwikkelingen in de toekomst

De adviesraad heeft opmerkingen die belangrijk zijn voor de groepen die zij vertegenwoordigt. Download het advies van oktober 2016.

KEUKEN­TAFEL­GESPREK

De adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel heeft signalen opgevangen over de uitvoering van het keukentafelgesprek. Naar aanleiding hiervan heeft de adviesraad op 2016-05-23 keukentafelgesprek ongevraagd advies gegeven.  Lees hier de reactie op het advies van 6 juni 2016.

Adviezen 2015

Uitvoeringsorganisatie AM Werkorganisatie

Er wordt gewerkt aan een Uitvoeringsorganisatie AM Werkorganisatie waarin zowel de begeleiding van mensen in de Wsw (‘bestaand-Wsw’) plaatsvindt, als waar de mensen met een loonwaarde tot 70% richting regulier werk worden begeleid. Begin september zijn de hoofdlijnen van deze organisatie vastgelegd in een zogenaamde ‘houtskoolschets’. Deze houtskoolschets is gepresenteerd aan de gemeenteraad op 17 september 2015. De houtskoolschets is inmiddels uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De adviesraad heeft op verzoek in oktober dit advies uitgebracht aan het college van b&w. 

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015. Op grond van deze Verordening is het betrekken van cliënten bij de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet vastgelegd in de vorm van een adviesraad. Met het vaststellen van deze Verordening wijzigt ook de naam van de Wmo/Wwb-adviesraad in Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel. Van de adviesraad wordt verwacht dat zij vanuit het perspectief van de cliënt adviseren over het ontwikkelen, het vaststellen, de uitvoering en evaluatie van het beleid in het Sociaal Domein. In deze verordening is niet opgenomen dat cliënten die beroepsmatig betrokken zijn bij de doelgroep worden uitgesloten van deelname aan de adviesraad. Om die reden wordt voorgesteld de Verordening te wijzigen. De adviesraad heeft geadviseerd en wacht op een reactie van de gemeente Ouder-Amstel.

In de vergadering van 10 juni 2015 heeft de adviesraad het calamiteitenprotocol met de gemeente besproken en een aantal concrete vragen gesteld. Het protocol is niet eerder voorgelegd aan de adviesraad omdat het uitvoerend beleid betreft, waarover de adviesraad alleen geïnformeerd hoeft te worden. De gemeente heeft op 11 augustus geantwoord en neemt de tekstuele suggesties die zijn gedaan mee bij een toekomstige actualisatie van het calamiteitenprotocol.  Lees hier de reactie van de gemeente Ouder-Amstel. 

Bereikbaarheid openbare gebouwen

Naar aanleiding van een aantal voorvallen, die ons de afgelopen periode ter ore zijn gekomen, wil de Wmo/wwb-adviesraad het college vragen om extra aandacht te besteden aan de mogelijkheid om voor burgerzaken meer tijd en ruimte beschikbaar te stellen in de kern Duivendrecht. Gezien de huidige situatie is het voor veel bewoners van Duivendrecht niet goed mogelijk om op dagelijkse basis contact te kunnen leggen met burgerzaken. Je kunt hierbij denken aan het aanvragen van bijvoorbeeld de verlenging van rijbewijs, ID kaart en/of paspoort. Burgerzaken is zeker nu tijdens de verbouwing van het dorpshuis bijna niet bereikbaar en dat geeft voor de medemens met een beperking een heel gedoe. Zeker voor deze groep is het van belang dat een goede bereikbare locatie beschikbaar is. De adviesraad heeft een ongevraagd advies ingediend op 25 april 2015 en de gemeente heeft hierop geantwoord op 11 juni 2015. 

Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018

Per 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking getreden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en hiermee voor de ondersteuning aan zelfstandig wonende mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. De ondersteuning heeft tot doel dat burgers zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen en functioneren. Naast de taken die al onder de ‘oude’ Wmo vielen zijn een aantal taken uit de AWBZ naar de Wmo overgeheveld waarmee de gemeentelijke verantwoordelijkheden vanaf 2015 aanzienlijk zijn uitgebreid. Bekijk hier het beleidsplan Wmo 2015-2018 van de gemeente Ouder-Amstel. De adviesraad heeft advies ingediend op 1 augustus 2015 en daarop heeft de gemeente geantwoord op 25 augustus 2015.

Re-integratienota

De adviesraadheeft advies ingediend over de re-integratienota. Lees hier het advies van 28 april 2015. De globale doelen van het beleid zijn helder, evenals het doorstroommodel en de uitgangspunten. Belangrijk is dat beschreven is welke vormen van ondersteuning effectief zijn. De gemeente Ouder-Amstel heeft uitgebreid geantwoord met dit schrijven in mei 2015.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid

Naar aanleiding van een aantal voorvallen vraagt de Wmo/wwb-adviesraad het college om extra aandacht te besteden aan de mogelijkheid om voor burgerzaken meer tijd en ruimte beschikbaar te stellen in de kern Duivendrecht. Bekijk hier het advies van 25 april 2015.
De reactie van de gemeente Ouder-Amstel d.d.29 april 2015 vindt u hier.

Adviezen 2014

Voedselbank Diemen

De adviesraad heeft het verzoek tot ondersteuning van de Voedselbank Diemen mede ondertekend omdat wij ons zorgen maken over de armen in onze gemeente. Het lot van de minder bedeelden gaat ons zeer ter harte en wij hebben de gemeente verzocht op het besluit terug te komen om de Voedselbank waar ook inwoners van onze gemeente gebruik van maken niet (financieel) te ondersteunen.  Lees hier de brief die naar wethouder De Maa van de gemeente Ouder-Amstel is gestuurd mede namens de Diaconie van de Amstelkerk en de voorzitter van PCI Urbanus. Lees hier de reactie van de gemeente Ouder-Amstel.

WMO 2015

De adviesraad heeft specifieke vragen over het beleidsplan gesteld en aanbevelingen gedaan. Lees hier het advies van 15 september 2014.

Verordeningen en beleidsnota Wet werk en bijstand

De adviesraad heeft advies uitgebracht naar aanleiding van de volgende stukken: afstemmingsverordening, verordening tegenprestatie, verordening individuele inkomenstoeslag, verordening individuele studietoeslag, verordening cliëntenparticipatie, nota maatregelen Wet werk en bijstand. Lees hier het advies van 15 september 2014. Lees hier de reactie van de gemeente Ouder-Amstel d.d. 30 oktober 2014.

Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015.

Naar aanleiding van de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015, de Toelichting Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015 en het Beleidsplan Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015-2016, heeft de adviesraad enkele vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Bekijk hier het advies van 15 september 2014. Lees hier de reactie van de Gemeente Ouder-Amstel d.d. 28 oktober 2014

Uitgangspunten Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

Dit is het advies van de adviesraad d.d. 15 september 2014. We hebben ons hierbij gebaseerd op de Startnotitie Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen, alsmede op de informatie die we hebben verkregen op de bijeenkomst van 4 september 2014. De aanbesteding Wmo-hulpmiddelen is op 8 oktober 2014 gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl. Lees hier de reactie van de gemeente Ouder-Amstel d.d. 15 oktober 2015. De bijlage bij deze reactie kunt u opvragen via info@asdouderamstel.nl 

Verstrekking electrisch voortbewogen hulpmiddelen

Op basis van eigen ervaringen, gesprekken met diverse gebruikers en de door Welzorg toegestuurde documentatie is naar voren gekomen dat een aantal zaken en aspecten bij aflevering en tijdens voortgaand gebruik daarvan voor verbetering vatbaar zijn. De adviesraad heeft een aantal verbeterpunten voorgesteld.
Lees hier het ongevraagde advies van 21 februari 2014.

Adviezen 2013

Informatievoorziening groenvoorzieningen G. van Aemstelkwartier

De informatievoorziening vanuit de gemeente is, voor zover we dat hebben kunnen beoordelen, zorgvuldig en nauwkeurig. Wat echter ontbreekt is een heldere verwijzing naar het Wmo-loket voor bewoners die niet in de gelegenheid zijn om zelf allerlei activiteiten te verrichten rondom de herbestratingswerkzaamheden. Hoewel het Wmo-loket goed bekend zou moeten en kunnen zijn bij alle bewoners van Ouder-Amstel blijkt dit in de praktijk niet het geval te zijn. Zeker bij mensen die nog geen gebruik hebben hoeven maken van dit loket en nu ineens voor problemen worden gesteld waarbij het Wmo-loket een uitkomst zou kunnen bieden. De Adviesraad dringt er op aan de informatievoorziening rondom gemeentelijke activiteiten zoveel mogelijk de aandacht te vestigen op het bestaan van het Wmo-loket, voor zover relevant.

Invalidenparkeerplaatsen

De adviesraad heeft een ongevraagd advies ingediend naar aanleiding van gesprekken en mailwisselingen met inwoners van Duivendrecht en Ouder-Amstel, leden van de werkgroep RBOVV en Stichting OLGA over de inrichting en het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen.

Lees hier de situaties die zijn beschreven in mei 2013.
En het advies dat is ingediend in 2013.

Kwijtscheldingstermijn vordering leenbijstand

De adviesraad onderschrijft het standpunt om zowel voor de duur van de aflossingstermijn als de kwijtschelding van de resterende vordering een termijn van vijf jaar te hanteren.

Ondergrondse afvalcontainers

De adviesraad is gevraagd mee te denken over de keuze van het type afvalcontainer.

Lees hier het advies van 12 september 2013. Helaas moet de adviesraad concluderen dat de toegankelijkheid op een aantal locaties te wensen overlaat. Lees hier de reactie van de gemeente Ouder-Amstel

Voedselbank Diemen

De WMO Adviesraad, de PCI van de St Urbanuskerk en de Diaconie van de Amstelkerk uit Ouderkerk doen een gezamenlijke verzoek betreffende de Voedselbank Diemen. De PCI is een onafhankelijk fonds, de vroegere armenzorg, dat zich richt op hulpverlening voor de minder bedeelden van de samenleving en met name de bewoners van onze gemeente. De Diaconie van de Amstelkerk doet hetzelfde vanuit de Amstelkerk. De leden van de Adviesraad, de PCI en de Diaconie hebben contact met de leiding van de Voedselbank Diemen en de PCI en de Diaconie ondersteunen de Voedselbank ook naar hun mogelijkheden.

Lees hier het verzoek aan de gemeente Ouder-Amstel.

En de reactie van de gemeente in mei 2013.

Het navolgende verzoek is bij het college van b&w van de gemeente Ouder-Amstel ingediend. 

Wij verzoeken u dringend om de afwijzing van enige ondersteuning vanuit de Gemeente Ouder Amstel aan de Voedselbank Diemen om de navolgende redenen te heroverwegen:
• De Voedselbank Diemen verstrekt permanent aan 10 tot 12 gezinnen uit de Gemeente Ouder Amstel wekelijks een voedselpakket. Het zal u bekend zijn aan welke intake-eisen “Voedselbankgezinnen” dienen te voldoen, en derhalve zal het duidelijk zijn dat de Voedselbank-bijdrage voor deze gezinnen een noodzakelijke voorziening betreft;
• Het is moeilijk verdedigbaar dat de Gemeente Diemen de Voedselbank wel ondersteunt terwijl voor de ondersteunde gezinnen uit Ouder Amstel (die zelf geen Voedselbank-voorzieningen kan bieden) NIETS wordt bijgedragen;
• Ook Voedselbankhulp wordt slechts tijdelijk geboden. Het betreft geen permanente voorziening en het is zeker niet zo dat de zelfredzaamheid van deze gezinnen door de ondersteuning wordt verminderd.
Het doel van de Voedselbank is eveneens om de gezinnen weer in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien;
• De overweging van de Gemeente Ouder Amstel dat de gezinnen maar moeten worden geholpen vanuit het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid is een utopie.
Uiteraard moet er alles aan worden gedaan om de betrokkenen te motiveren zich tot de schuldhulpverlening te wenden maar wij weten ook dat i) de capaciteit van de schuldhulpverlening beperkt is en ii) dat er een vrij lange doorlooptijd voor dergelijke trajecten bestaat.

De ondersteuning vanuit de Voedselbank is een noodzakelijke ondersteuning voor een overbruggingsperiode.

De Gemeente Ouder Amstel zou de ondersteuning van haar hulpbehoevende inwoners door Voedselbank Diemen moeten koesteren en om die reden (bij voorkeur prorata naar het aantal ondersteunde gezinnen) de Voedselbank ook financieel moeten ondersteunen zoals de Gemeente Diemen dat ook doet.

De beste manier om de mening te vormen is uiteraard een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers van de Voedselbank Diemen. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met Mw. Gerda Smit (gerdasmit@gmail.com), maar wij zijn ook zeker bereid tot een gezamenlijk bezoek/gesprek aan en met de Voedselbank Diemen.

Adviezen 2012

Gezondheidsbeleid Ouder-Amstel 2013-2016

De Gezondheidsnota Ouder-Amstel is tot stand gekomen met inbreng van diverse partijen. De inwoners van Ouder-Amstel komen aan het woord via de in 2010 uitgevoerde gezondheidsmonitor. De resultaten en aanbevelingen uit de gezondheidsmonitor vormen een belangrijke basis voor het lokale gezondheidsbeleid. Voorts zijn de lokale en regionale zorg- en welzijnspartijen nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen van een visie op het lokale gezondheidsbeleid. De adviesraad heeft met nieuwsgierigheid het stuk gelezen en staat zeer positief achter het beleid. Er zijn dan ook geen opmerkingen over de voorstellen die in deze nota staan beschreven. De adviesraad wenst het college alle lof toe voor het geleverde stuk en wenst haar veel succes toe bij de uitwerking.

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013-2016

Schuldhulpverlening in de gemeente Ouder-Amstel wordt ingekocht bij de Plangroep en (voor (ex) zelfstandigen) bij Zuidweg en Partners. Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden en is de gemeente wettelijk verantwoordelijk geworden voor de schuldhulpverlening.

Bekijk hier:

de beleidsnota Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2013-2016
het ingediende advies van 23 oktober 2012 en
de reactie van de gemeente Ouder-Amstel

Re-integratienota 2012 Ouder-Amstel

Op het gebied van werk en inkomen vinden de komende jaren veel veranderingen plaats. Per 1 januari 2012 vindt de aanscherping van de Wet werk en bijstand plaats. In deze aanscherping worden veel ingrijpende wijzigingen vervat, ondermeer het huishoudinkomen waarbij ouders en inwonende meerderjarige kinderen gezamenlijk een uitkering moeten aanvragen. Bekijk hier de Re-integratienota 2012 Ouder-Amstel. Download hier het advies van adviesraad d.d. 30 januari 2012.

Jong@ouder-amstel

Dit is de nota waarin het integraal jeugdbeleid van de gemeente Ouder-Amstel uitgewerkt is. De eerste nota is vastgesteld in 2009 en gaf de koers voor het jeugd- en jongerenbeleid aan voor de periode 2009-2011. Nu, eind 2011, is het tijd om terug te kijken en te inventariseren welke resultaten zijn behaald. Op basis van de resultaten en actualiteiten geen we richting aan het jeugd- en jongerenbeleid voor de komende periode. De adviesraad is gevraagd te adviseren over de geactualiseerde nota Jong@Ouder-Amstel 2012-2015. Download hier de nota jong @ ouder-amstel en het advies van de Wmo/Wwb-adviesraad van 30 januari 2012. Lees hier de reactie van de gemeente Ouder-Amstel.

Ongevraagd advies woonbeleid Ouder-Amstel

De adviesraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de effecten van het gemeentelijk woonbeleid op de doelgroepen van de Wmo.

Download hier het ongevraagde advies van 9 februari 2012. Hier leest u de reactie van de gemeente Ouder-Amstel d.d. 3 april 2012.

Stadspas

Met belangstelling heeft de Wmo/Wwb-adviesraad kennis genomen van het onderzoek naar de Stadspas. Er worden aan de adviesraad twee concrete vragen voorgelegd:

1. Vindt u dat de Stadspas moet blijven of vindt u dat er alternatieven gezocht moeten worden om participatie van ouderen en/of minima of andere doelgroepen te bevorderen?

2. Heeft u ideeën of suggesties met betrekking tot andere instrumenten die kunnen leiden tot het vergroten van de participatie van ouderen en/of minima of andere doelgroepen?

Lees hier het advies. (augustus 2012)

Lees hier de tekst die is ingesproken in de commissievergadering. (september 2012)

Lees hier het advies van mei 2013

Adviezen 2011

Wmo-beleidsplan 2012-2015

De Wmo/Wwb-adviesraad heeft het plan bestudeerd en het college van b&w geadviseerd. Het is vooral duidelijk dat er veel van de cliënten zelf en de vrijwilligers verwacht wordt: eerst hulp zoeken in de eigen omgeving waarbij de gemeente wel wil helpen. Bekijk hier het advies van 30 oktober 2011.

Minima en bijstand

Van de gemeente is het verzoek ontvangen om te adviseren over de Nota minimabeleid en bijzondere bijstand. Gezien de economische ontwikkelingen en de beleidsveranderingen die vanuit het Rijk op de gemeente afkomen is een tijdige evaluatie zeker in het belang van de doelgroepen. Als de verlaging van de inkomensgrens voor de categoriale bijstand naar 110% een feit wordt, zijn de burgers in de groep 110-120% gebaat bij tijdige communicatie. Ons advies is om hen nu al te informeren dat deze wijziging wat betreft het Rijk aan de orde is, wanneer hierover definitief wordt besloten en wat de consequenties zijn voor de voorzieningen die de gemeente nog beschikbaar kan stellen. Dit advies d.d. 9 mei 2011 is ingediend bij de gemeente Ouder-Amstel.

Grofvuil in Ouder-Amstel

Verzoek Adviesraad 1 maart 2011 / Reactie gemeente Ouder-Amstel d.d. 14 juni 2011

Mensen met een beperking of minder vermogenden worden extra getroffen door het feit dat men moet gaan betalen voor het afhalen van grof vuil. De adviesraad heeft dit onder de aandacht gebracht van het college van b&w.

Adviezen 2010

Wmo vervoer

In de adviesraadvergadering van 8 december 2009 is de vooraankondiging gedaan dat de gemeente Ouder-Amstel de adviesraad vraagt advies uit te brengen over het Programma van Eisen aanbesteding Wmo-vervoer. Het PvE is in concept opgesteld door AGV-Movares in opdracht van de G2-gemeenten (Uithoorn en Aalsmeer) en de gemeente Ouder-Amstel. AGV-Movares heeft ervaring in het opstellen van een PvE en heeft ook de vorige versie geschreven. Lees hier het advies aan b&w van 20 januari 2010.

Leerlingenvervoer

Ons is duidelijk gemaakt dat het leerlingenvervoer geen deel uitmaakt van deze uitbesteding maar dat daar later nog aparte afspraken over moeten worden gemaakt. Het verzoek dat de Wmo/Wwbadviesraad Ouder-Amstel aan het college heeft is om de automatische verlenging die in het huidige contract is verwerkt niet te honoreren maar de werking te beëindigen aan het eind van de lopende contractperiode. Dit is het advies van 17 april 2010.

Hulp bij het huishouden

De WMO raad geeft ook het advies een onafhankelijke klachtencommissie/geschillencommissie in te stellen. Klagen bij de thuiszorgaanbieder geeft vaak de angst dat er sancties toegepast zullen worden. Lees hier het complete advies van 7 mei 2010.

Wmo hulpmiddelen

Mensen verschillen in hun vraag naar hulpmiddelen. Wij adviseren enige ruimte te laten voor persoonlijke keuzevrijheid waarbij ook buiten de kaders van het kern assortiment kan worden getreden. Wij vinden het van groot belang dat goed gewaarborgd is dat cliënten geen last hebben van de overgang naar een andere leverancier. Lees hier het advies van 3 juni 2012.