Nieuws

September 2023

  De adviesraad heeft twee maal per jaar een gesprek met de wethouders die betrokken zijn bij het Sociaal Domein.

  Zo ook in september waarbij de adviesraad onder andere toelichting en aanvullingen gaf op de brief over knelpunten van toe- en doorgankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen. Hierbij hebben we met name de situatie rond de nieuwe brug over de Amstel onder de aandacht gebracht, nu ondanks toezeggingen de omgeving van de brug niet “rolstoelproof” is opgeleverd.

  De adviesraad heeft in september ook geadviseerd op het concept-plan “De aanpak voor De aanpak voor preventie- en gezondheidsbeleid 2023 – 2026 Ouder-Amstel in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord “.

  Tenslotte heeft de adviesraad geadviseerd op het Concept Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Ouder-Amstel.

  Zoals gebruikelijk zullen de adviezen van de adviesraad pas gepubliceerd worden op het moment dat de stukken door B & W zijn vastgesteld.

  Juni 2023

   In de afgelopen maanden heeft de adviesraad gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht. Het advies over de aanbesteding Begeleiding, dagbesteding en logeeropvang DUO-gemeenten, en het advies over de voorgenomen Aanpak Signalen armoede, vindt u op https://www.asdouderamstel.nl/adviezen.

   Daarnaast heeft de adviesraad nog ongevraagd advies uitgebracht over openbare gehandicaptenparkeerplaatsen. We adviseerden om bij de nieuw aan te leggen parkeerterreinen bij de gehandicaptenparkeerplaatsen rekening te houden met de grootste afmetingen. Dit zodat mensen die een gehandicapte persoon in een rolstoelbusje vervoeren in plaats van in een personenwagen, hier ook kunnen parkeren én de ruimte hebben om de gehandicapte persoon in de rolstoel veilig het vervoermiddel in en uit te kunnen laten gaan.

   Tenslotte heeft de adviesraad geadviseerd over het concept van de Vragenlijst Kwalitatief onderzoek jeugd. Wij kregen een boeiende presentatie van de gemeente over het plan van aanpak en onze adviezen zijn meegewogen. De adviesraad adviseerde een aantal randvoorwaarden zo dat de jongere zich veilig voelt om de vragenlijst te beantwoorden, en adviseerde om ingewikkeld taalgebruik en “beleidstaal” te vermijden. Ook gaf de adviesraad de tip om de conceptvragenlijst eerst nog voor te leggen aan een aantal “test”jongeren, zodat zij kunnen beoordelen of de vragenlijst goed aansluit bij de belevingswereld van de jeugd.

   April 2023

    De adviesraad Sociaal Domein (ASD) van Ouder-Amstel is dringend op zoek naar administratieve ondersteuning.

    Vacature Adviesraad Sociaal Domein

    De adviesraad Sociaal Domein (ASD) van Ouder-Amstel is dringend op zoek naar administratieve ondersteuning.

    Maart 2023 

    • Mogelijk vanwege de langdurige formatie na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de adviesraad in 2022 maar eenmaal een adviesverzoek gekregen van de gemeente: over de Uitgangspuntennotitie aanbesteding woning-aanpassingen DUO-gemeenten.
    • De toegankelijkheid voor minder validen is één van onze aandachtsgebieden. In het kader daarvan hebben delegaties van de adviesraad in 2022 een inventarisatie gemaakt van knelpunten in de toegankelijkheid in de dorpskernen Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht. Daarna hebben we de gemeente op deze knelpunten gewezen tijdens een rondgang met de wethouder van o.a. verkeer, vervoer en leefomgeving en een aantal gemeente-ambtenaren.
    • Een afgevaardigde van de adviesraad neemt deel aan de besprekingen met de Begeleidingsgroep Brug Ouderkerk. Dit om de doorgankelijkheid voor mensen met een beperking tijdens de bouw van de nieuwe brug over de Amstel en na oplevering daarvan te bevorderen.
    • We verwachten in de eerste helft van 2023 een advies uit te kunnen brengen over de Uitgangspuntennotitie DUO-gemeenten Aanbesteding individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer) en logeeropvang, en later over de nieuwe Nota Gezondheidsbeleid Ouder-Amstel. 
    • Er bereiken ons soms berichten met individuele klachten van burgers. De rol van de adviesraad is er echter niet voor persoonlijke belangenbehartiging. Wel geeft de adviesraad de gemeente advies over voorgenomen beleid en uitvoering op het gebied van het Sociaal Domein. Dit kan ook ongevraagd, op basis van meerdere signalen vanuit verschillende kanten in de gemeente.
    • Drie van de huidige adviesraadsleden zitten aan het einde van hun laatste termijn. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden, om vanuit het burgerperspectief de gemeente te kunnen blijven adviseren op het gebied van het Sociaal Domein. We hebben op dit moment extra belangstelling voor mensen met een financieel deskundige achtergrond, leden uit Duivendrecht en uit de Waver. Als u inwoner van Ouder-Amstel bent en wilt deelnemen aan de adviesraad kunt u een sollicitatiebrief sturen aan het College van Burgemeester en wethouders,  Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel, t.a.v. contactambtenaar mw. S. Zerty. Bent u enthousiast maar wilt u eerst wat meer informatie of een kennismaking met de adviesraad, stuurt u dan een mail naar info@asdouderamstel.nl. Een adviesraadslid is circa het eerste half jaar aspirant, waarna bij wederzijdse instemming benoeming volgt voor 4 jaar. (linkje naar advertentie).