De Wmo (Wet Maatschap­pelijke Onder­steuning)

Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld en het kan dus per gemeente verschillen. De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de Wmo worden gefinancierd uit belastinggeld.

Gemeente Ouder-Amstel

Op de gemeentepagina vindt u ook meer informatie over de Wmo.

Taken gemeente

Voor de uitvoering van de Wmo hebben gemeenten een aantal taken waarop zij zich moeten richten:

  • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
  • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
  • Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving
  • Maatschappelijke opvang aanbieden
  • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
    Informatie, advies en cliëntondersteuning geven
  • Verslavingsbeleid bevorderen
  • Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen

De Wmo vormt samen met de Wet lang­durige zorg (Wlz), de Zorg­verzekerings­wet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.