wELKOM BIJ

aDVIES­RAAD

SOCIAAL DOMEIN

OUDERAMSTEL

De adviesraad adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd op het gebied van het Sociaal Domein, vanuit het perspectief van de bewoners van de gemeente Ouder-Amstel. Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de ParticipatiewetJeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken. Zoals handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand en (jeugd)gezondheidszorg.

Met dank aan Musch & Tinbergen en Rob Box voor het ter beschikking stellen van de foto’s

Beleidsplan Schuldhulp­verlening 2018-2022

Maar liefst 1,2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Slechts een beperkt deel hiervan komt in het vizier van schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening omvat alle activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en oplossen van (problematische) schulden. Zo kent de regeling schuldhulpverlening instrumenten op het gebied van preventie, vroeg-signalering, stabilisatie, curatie (in de vorm van een schuldenregeling) en nazorg.

BELEIDSPLAN WMO 2020-2025

Iemand komt in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente als eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, algemene voorzieningen of hulp uit het sociaal netwerk niet voldoende bijdraagt aan de zelfredzaamheid of deelname aan het maatschappelijk leven (participatie). Voor inwoners die ondersteuning nodig hebben, zal dus altijd maatwerk geleverd worden.

Download hier het Wmo Beleidsplan 2020-2025 van de gemeente Ouder-Amstel.

Nota lokaal gezond­heidsbeleid 2018-2022

Gezondheid is belangrijk voor jezelf om optimaal te kunnen functioneren, mee te kunnen doen en bij te dragen aan de maatschappij. Gezonde mensen voelen zich vaak beter en kunnen ook beter voor zichzelf zorgen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl, het bevorderen van hun
gezondheid en omgaan met ziekte. 

Download hier de nota Gezondheidsbeleid van de gemeente Ouder-Amstel. 

AED’s in ouder-amstel

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes waardoor het hart weer gaat kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt. Klik hier voor meer informatie

 

VACATURES ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

Meer weten over de Adviesraad, de werkbelasting, de aanmeldingsprocedure of de vergoeding? Download de vacaturetekst:

Vacature Lid Adviesraad (PDF)

Vacature secretariele ondersteuning