Rol en werkwijze

De adviesraad is samengesteld uit burgers die onafhankelijk advies uitbrengen aan de gemeente op het gebied van het sociaal domein.

De gemeente is verplicht een dergelijke adviesraad op het gebied van het sociaal domein te faciliteren. De nadere regels hiervoor heeft de gemeente uitgewerkt in de Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015, zie https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR388940/1

De adviesraad toetst bij wet het voorgenomen beleid van onze gemeente op het gebied van het Sociaal Domein. Wanneer het college van burgemeester en wethouders beleid in concept heeft vastgesteld, krijgt de adviesraad de gelegenheid om het beleid met de ambtenaren te bespreken en een schriftelijk advies te geven. Het conceptbeleid wordt vervolgens met ons advies ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

De adviesraad heeft haar taak en werkwijze verder uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.

De adviesraad leest en beoordeelt de beleidsdocumenten die de gemeente ter advisering voorlegt of die de adviesraad zelf heeft opgevraagd, bespreken deze tijdens haar maandelijkse vergadering en schrijft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college.

Het college nodigt ons enkele keren per jaar uit voor overleg. Daarnaast bezoekt de adviesraad bijeenkomsten binnen en buiten de gemeente Ouder-Amstel, zoals seminars, bijeenkomsten van adviesraden in andere gemeenten, informatiebijeenkomsten van belangenbehartigers etc.

Ellen Forbes en Rineke Korrel, de voormalige voorzitter van de adviesraad en de voormalige wethouder van Welzijn, volksgezondheid, zorg, sport en vrijwilligers.

De Adviesraad behartigt geen individuele belangen maar reageert op signalen uit de samenleving. De adviesraadsleden nemen deel zonder last of ruggespraak. 

De leden van de adviesraad hebben direct contact met de achterban en dorpsgenoten om een goed beeld te houden van wat er leeft. We laten ons informeren door belangen­organisaties, beleids­ambtenaren die de beleidsnota’s opstellen, gemeente­raads­leden die het beleid vaststellen en leveranciers (zoals Coherente, Amstelring) van de gemeente die het beleid uitvoeren.